Asset Publisher Asset Publisher

Monitoring gospodarki leśnej na dzień 31.12.2018 r.

Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2018 r. ( według stanu na 31.12.2018 r. )

 

a)    Zapas grubizny brutto (tys. m3) – 3 830

b)    powierzchnia odnowień i zalesień (w ha) - 184,79

c)    powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku - grunty zalesione (w ha):

Powierzchnia leśna wg gatunków panujących

(ha)

Sosna

13 036

Świerk

35

Modrzew

7

Jodła

315

Buk

29

Dąb razem

336

Brzoza

566

Olsza

568

Topola

0

Osika

21

Jawor

0

Jesion

2

Grab

0

 

 

 

 

Powierzchnia lasów wg klas wieku

 (ha)

I kl.

2 656

II kl.

          1 740        

III kl.

1 538

IV kl.

3 276

V kl.

4 274

VI kl.

890

VII kl.

111

VIII kl.

8

KO, KDO, BP

422

 

d) pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

       - nasion (w kg) - 2 760,03

       - zwierzyny (w szt.) - 2 042

       - stroiszu (w mp) - 0

       - choinek (w szt.) - 99

e) produkcja sadzonek (w tys. szt.) – 1 153,99

f) ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne (w ha) – 65,49

g) powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów (w ha) - 2400

h) ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków (w szt.) – 5

i) ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej – HCVF (w ha) - 6 215 oraz w rozbiciu na poszczególne komponenty lasów HCVF (w ha)

- obszary chronione w rezerwatach (ha) - 0

- obszary chronione w parkach krajobrazowych (ha) – 0

- ostoje zagrożonych i ginących gatunków (ha) – 234

- kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej (ha) – 5 033

- ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej (ha) – 0

- ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy (ha) – 36

- lasy wodochronne (ha) – 912

- lasy glebochronne (ha) –0

- lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności (ha) - 0

j) koszty prowadzenia gospodarki leśnej (w tys. zł) – 14 935

k) pozyskanie drewna ogółem (w tys. m3) – 74,14

l)  wielkość zatrudnienia ogółem  -   48 etatów