Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie

w sprawie postępowania przy szacowaniu szkód wyrządzanych przez niektóre zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.

Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo Łowieckie organem uprawnionym do przyjmowania wniosków o szacowanie szkód łowieckich jest organ wykonawczy gminy, właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody (wójt, burmistrz, prezydent miasta).

Do czasu opracowania nowych przepisów wykonawczych do znowelizowanej ustawy – Prawo Łowieckie, podczas szacowania należy stosować rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych.