Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring gospodarki leśnej na dzień 31.12.2017 r.

Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2017 r. ( według stanu na 31.12.2017 r. )

 

a)    Zapas grubizny brutto (tys. m3) – 3 836

b)    powierzchnia odnowień i zalesień (w ha) - 180,79

c)    powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku - grunty zalesione (w ha):

Powierzchnia leśna wg gatunków panujących

(ha)

Sosna

13 037

Świerk

35

Modrzew

7

Jodła

315

Buk

27

Dąb razem

325

Brzoza

566

Olsza

568

Topola

20

Osika

2

Jawor

2

Jesion

2

Grab

10

 

 

 

 

Powierzchnia lasów wg klas wieku

 (ha)

I kl.

2 636

II kl.

          1 748        

III kl.

1 448

IV kl.

3 335

V kl.

4 324

VI kl.

883

VII kl.

114

VIII kl.

6

KO, KDO, BP

422

 

d) pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

       - nasion (w kg) - 2 988

       - zwierzyny (w szt.) - 1 699

       - stroiszu (w mp) - 0

       - choinek (w szt.) - 36

e) produkcja sadzonek (w tys. szt.) –2 090,6

f) ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne (w ha) – 14,55

g) powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów (w ha) - 292,8

h) ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków (w szt.) – 4

i) ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej – HCVF (w ha) - 6 362 oraz w rozbiciu na poszczególne komponenty lasów HCVF (w ha)

- obszary chronione w rezerwatach (ha) - 0

- obszary chronione w parkach krajobrazowych (ha) – 0

- ostoje zagrożonych i ginących gatunków (ha) – 250

- kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej (ha) – 5 164

- ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej (ha) – 0

- ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy (ha) –36

- lasy wodochronne (ha) – 912

- lasy glebochronne (ha) –0

- lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności (ha) - 0

j) koszty prowadzenia gospodarki leśnej (w tys. zł) – 15 231

k) pozyskanie drewna ogółem (w tys. m3) – 73,66

l)  wielkość zatrudnienia ogółem  -   47 etatów