Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring gospodarki leśnej na dzień 31.12.2016 r.

Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2016 r. ( według stanu na 31.12.2016 r. )

 

a)    Zapas grubizny brutto (tys. m3) – 3 779

b)    powierzchnia odnowień i zalesień (w ha) - 231,45

c)    powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku - grunty zalesione (w ha):

Powierzchnia leśna wg gatunków panujących

(ha)

Sosna

13 007

Świerk

33

Modrzew

7

Jodła

306

Buk

27

Dąb razem

326

Brzoza

573

Olsza

565

Topola

20

Osika

2

Jawor

2

Jesion

2

Grab

10

 

 

 

 

Powierzchnia lasów wg klas wieku

 (ha)

I kl.

2 600

II kl.

          1 801         

III kl.

1 506

IV kl.

3 475

V kl.

4 416

VI kl.

562

VII kl.

107

VIII kl.

7

KO, KDO, BP

405

 

d) pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

       - nasion (w kg) - 3 058

       - zwierzyny (w szt.) - 1 704

       - stroiszu (w mp) - 0

       - choinek (w szt.) - 24

e) produkcja sadzonek (w tys. szt.) –1 534,19

f) ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne (w ha) – 4,62

g) powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów (w ha) - 0

h) ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków (w szt.) – 5

i) ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej – HCVF (w ha) - 6 252 oraz w rozbiciu na poszczególne komponenty lasów HCVF (w ha)

- obszary chronione w rezerwatach (ha) - 0

- obszary chronione w parkach krajobrazowych (ha) – 0

- ostoje zagrożonych i ginących gatunków (ha) – 271

- kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej (ha) – 5 033

- ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej (ha) – 0

- ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy (ha) –36

- lasy wodochronne (ha) – 912

- lasy glebochronne (ha) –0

- lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności (ha) - 0

j) koszty prowadzenia gospodarki leśnej (w tys. zł) – 14 907

k) pozyskanie drewna ogółem (w tys. m3) – 74,6

l)  wielkość zatrudnienia ogółem  -   47 etatów