Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona przyrody - pomniki przyrody

W brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku:
„ Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie ".


Termin ten został wprowadzony przez Aleksandra von Humboldta na przełomie XVIII i  XIX wieku, co dało początek konserwatorskiemu kierunkowi w ochronie przyrody.

Na  gruntach Nadleśnictwa Rozwadów  znajdują się następujące pomniki przyrody:
- stanowiska  drzew:  topola czarna  Populus nigra       -   5 szt.
                                       dąb szypułkowy  Quercus robur  - 13 szt.
                                       buk zwyczajny  Fagus silvatica       -   2 szt.
- stanowisko wisienki karłowatej Prunus fruticosa o pow. 0 ,04 ha – pomnik powierzchniowy.


Najstarszym pomnikiem przyrody w nadleśnictwie jest dąb szypułkowy w wieku 280 lat rosnący  w leśnictwie Huta Deręgowska (oddz. 91 n).